ДОНЕЦКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ЛИГИ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ УКРАИНЫ

Пятница, 19.10.2018
Устав ДОО ЛРУ Печать
15.02.2010 03:19

  С Т А Т У Т   

ДОНЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ВІДДІЛЕННЯ

ЛІГИ РАДІОАМАТОРІВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬК

РОЗДIЛ 1

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Донецьке обласне відділення Ліги Радіоаматорів України (скорочено i надалі – ДОВ ЛРУ) є добровільною громадською організацією радіоаматорів Донецької області, яка об'єднує за спільними інтересами аматорів, зацікавлених в галузі радіо. Дiяльнiсть ДОВ ЛРУ поширюється на всю територію Донецької області.

1.2 ДОВ ЛРУ в своїй діяльності керується Конституцією України, чиним законодавством, Статутом ЛРУ та цим Статутом.

1.3 ДОВ ЛРУ діє на засадах добровiльностi, рiвноправностi, самоврядування, законності та гласності.

1.4 Юридична адреса ДОВ ЛРУ: 83052 , м. Донецьк, вул. Краснофлотська, 74.

РОЗДIЛ 2

ЦIЛI, ЗАВДАННЯ, ФОРМИ ДIЯЛЬНОСТI

2.1 Цілями ДОВ ЛРУ є задоволення творчої аматорської некомерційної зацiкавленостi своїх членів в галузі радіо, сприяння розвитку наукової та технічної творчості, поширення міжнародних гуманітарних зв'язків та контактів, утвердження iдеалiв миру та дружби між народами України та світу.

2.2 ДОВ ЛРУ ставить перед собою наступні завдання:

- сприяння розвитку аматорського короткохвильового, ультракороткохвильового, супутникового радіозв'язку, цифрових та інших видів радіозв'язку, впровадженню нових видів радіозв'язку;

- правова підтримка членів ДОВ ЛРУ як суб'єктів Служби аматорського радіозв'язку України;

- сприяння оволодінню комп'ютерною грамотою, розвитку швидкісної телеграфії та спортивного радіопеленгування, побудові радіокерованих моделей, підтримка інших видів радіоаматорства, дитячого та юнацького у тому числі, у вiдповiдностi з чинним законодавством;

- сприяння державним органам України та інших держав при стихійних лихах, великих аваріях та інших надзвичайних ситуаціях, в ході лiквiдацiї їх наслiдкiв шляхом органiзацiї аварійного радіозв'язку, в тому числі i з використанням радіоаматорських засобів;

- сприяння забезпеченню членів ДОВ ЛРУ радіоаматорською iнформацiєю, літературою, періодичними виданнями;

- сприяння розширенню міжнародних контактів радіоаматорів.

2.3 Для здійснення своїх статутних цілей та завдань ДОВ ЛРУ у встановленому порядку:

- репрезентує інтереси та захищає законні права своїх членів в державних, міжнародних (неурядових) громадських органiзацiях, використовує iншi форми дiяльностi, що не суперечать статутним завданням та чинному законодавству;

- здійснює iнформацiйне забезпечення радіоаматорів, має сайт ДОВ ЛРУ в Інтернеті;

- організує симпозіуми, лекції, консультації, виставки, ярмарки, школи, курси, змагання, "кругли столи" та iнші оплачують и заходи;

- проводить змагання з радіоаматорських видів радiоспорту (короткохвильового, ультракороткохвильового радіозв'язку, швидкісної радiотелеграфiї, спортивної радiопеленгацiї, багатоборства радистів та спортивного радiоорiєнтування) як в межах області так і в масштабі України.

- сприяє в конструюваннi, виготовленнi та розмiщеннi виробництва аматорських радiотехнiчних засобiв;

- взаємодiє в питаннях статутної дiяльностi з державними установами, профспiлковими, молодiжними, творчими, спортивними та iншими громадськими органiзацiями;

- здiйснює безпосереднi мiжнароднi зв'язки iз закордонними неурядовими органiзацiями радiоаматорiв, з спiввiтчизниками за кордоном;

- застосовує рiзноманiтнi форми, методи та засоби інформування, приймає участь в пiдготовцi та навчанні своїх членів, дбає про підготовку резерву;

- може бути членом українських та міжнародних органiзацiй, статути яких не суперечать цілям дiяльностi ДОВ ЛРУ.

РОЗДІЛ 3

ПРАВОВИЙ СТАТУС ДОВ ЛРУ

3.1 ДОВ ЛРУ є юридичною особою, статус якої набуває з дня його державної реєстрації.

3.2 ДОВ ЛРУ має право від свого iменi укладати договори, набувати немайнових прав, бути позивачем та вiдповiдачем в судах, адміністративних судах, господарчому та третейському судах.

3.3 ДОВ ЛРУ не несе ніякої відповідальності по зобов'язаннях держави, рівно як і держава не несе ніякої відповідальності по зобов'язаннях ДОВЛРУ.

3.4 ДОВ ЛРУ не несе ніякої відповідальності по будь-яких зобов'язаннях регіональних організацій та радіоаматорських клубів.

3.5 ДОВ ЛРУ є членом Ліги радіоаматорів України, в своїй діяльності дотримуються вимог Статуту ЛРУ, керується рішеннями та рекомендаціями ЛРУ.

3.6 ДОВ ЛРУ має печатку, штампи, емблему, вимпели та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Радою ДОВ ЛРУ. Символіка реєструється у встановленому чиним законодавством порядку.

РОЗДІЛ 4

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ДОВ ЛРУ

4.1 Членами ДОВ ЛРУ можуть бути громадяни України незалежно від їх нацiональностi, партiйностi, вiросповiдання, якi займаються або мають бажання займатись радiоаматорством в рамках Мiжнародного Союзу радiоаматорiв (IARU) та визнають Статут ДОВ ЛРУ.

4.2 Приймання в члени ДОВ ЛРУ проводиться Радою обласного відділення та Радами регіональних організацій радіоаматорів, за особистою письмовою заявою.

4.3 Члени ДОВ ЛРУ стоять на обліку, отримують членський квиток та сплачують щорічний членський внесок в ЛРУ до обласного відділення ЛРУ.

Регіональні організації радіоаматорів на місцях мають право приймати членські внески до ДОВ ЛРУ.

Ветерани Великої Вітчизняної війни, iнвалiди першої та другої груп та школярі від сплати щорічного членського внеску звільняються.

4.4 Члени ДОВ ЛРУ мають право:

- приймати участь в дiяльностi ДОВ ЛРУ вiдповiдно до своїх iнтересiв та можливостей;

- користуватись майном та послугами ДОВ ЛРУ;

- обирати та бути обраним до керівних органів ДОВ ЛРУ;

- об'єднуватись в рамках ДОВ ЛРУ за інтересами в клуби, секції, тощо;

- вносити пропозиції по всіх питаннях дiяльностi ДОВ ЛРУ в цілому i вимагати вiдповiдi по суті поставлених питань;

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть ДОВ ЛРУ;

- вільно виходити з ДОВ ЛРУ за особистою письмовою заявою;

- використовувати символіку ДОВ ЛРУ на своїх QSL-листівках, апаратурі, предметах приватної власності.

4.5 Члени ДОВ ЛРУ зобов'язані:

- сприяти підтриманню авторитету ДОВ ЛРУ, реалiзацiї завдань та цілей ДОВ ЛРУ;

- дотримуватись вимог Статуту ДОВ ЛРУ;

- дотримуватись вимог нормативних документів, що регламентують роботу операторів станцій Служби аматорського радіозв'язку, та норм радіоаматорської етики;

- виконувати доручення керівних органів ДОВ ЛРУ;

- своєчасно сплачувати щорічний членський внесок в ДОВ ЛРУ.

4.6 Порушення вимог Статуту ДОВ ЛРУ та інших регламентуючих документів ДОВ ЛРУ тягне за собою дисциплінарну вiдповiдальнiсть члена ДОВ ЛРУ (зауваження, виключення з членів ДОВ ЛРУ).

4.7 Рішення про виключення з членів ДОВ ЛРУ приймається Радою обласного відділення і радами регіональних організацій, які є членами ДОВ ЛРУ, та затверджується загальними зборами (конференцією) відповідної організації.

Член ДОВ ЛРУ за несплату щорічного членського внеску в ЛРУ на протязі шести та більше мiсяцiв без поважних причин рішенням вiдповiдної Ради виключається з членів ДОВ ЛРУ.

Повторний вступ до ДОВ ЛРУ здійснюється на загальних підставах, але не раніше ніж через рік з моменту прийняття рішення про виключення.

4.8 Радіоклуби, які об'єднують радіоаматорів, але вони не є членами ДОВ ЛРУ, групи аматорів за інтересами, колективи підприємств, установ, організацій, учбових закладів різних форм власності, яки підтримують радіоаматорство в будь-якій формі та сприяють розвитку діяльності ДОВ ЛРУ, можуть набути статус колективного члена обласного відділення ЛРУ.

Рішення з даного приводу приймається радою ДОВ ЛРУ за письмовою заявою керівника або рішення керівного органу організації (установи).

РОЗДІЛ 5

СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ

5.1 ДОВ ЛРУ діє на демократичних засадах виборності та колегіальності її органів, їх звітності перед членами ДОВ ЛРУ, самостійності структурних одиниць, поєднання інтересів ДОВЛРУ в цілому та окремих її членів, відкритої критики.

5.2 Основним структурним формуванням ДОВ ЛРУ є регіональні організації, навколо яких об'єднуються радіоаматори.

5.3 В регіональних організаціях ДОВ ЛРУ проводиться основна практична робота по задоволенню інтересів радіоаматорів, реалізуються цілі ДОВ ЛРУ на місцевому рівні.

5.4 Рішення про створення первинної організації ДОВ ЛРУ приймається установчими зборами з ініціативи не менше як 10-ти радіоаматорів і затверджується рішенням Ради ДОВ ЛРУ.

5.5 Вищим керівним органом ДОВ ЛРУ є загальні ЗБОРИ (КОНФЕРЕНЦІЯ) його членів, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

5.6. Загальні збори (конференція) обирають керівні органи ДОВ ЛРУ терміном на два роки.

5.7 Норма представництва, від регіональних організцій, які є членами ДОВ ЛРУ, на наступну конференцію встановлюється поточною конференцією ДОВ ЛРУ.

Делегати від регіональних організацій обираються на загальних зборах своїх організацій.

Делегатам конференції ДОВ ЛРУ від регіональних організацій надається кількість голосів пропорційно до чисельності членів ДОВ ЛРУ, які стоять на обліку в цих організаціях, та сплачують членські внески до ДОВ ЛРУ.

Статус делегата конференції ДОВ ЛРУ отримують голови комітетів та комісій ДОВ ЛРУ, члени ревізійної комісії ДОВ ЛРУ, керівник бюро обміну радіоаматорськими листівками-підтвердженнями (QSL-бюро), якщо вони не обрані делегатами конференції від регіональних організацій.

В роботі конференції ДОВ ЛРУ можуть приймати участь представники колективних членів ДОВ ЛРУ (по одному від кожного) з правом дорадчого голосу.

Конференція ДОВ ЛРУ є правомочною, якщо в її роботі беруть участь делегати, які мають повноваження від не менше як 2/3 загальної чисельності членів ДОВ ЛРУ.

Рішення конференції ДОВ ЛРУ по питаннях внесення змін та доповнень до Статуту ДОВ ЛРУ є чинними, якщо вони прийняті більш ніж 3/4 голосів членів ДОВ ЛРУ, які надані делегатам – представникам від регіональних організацій.

Рішення конференції ДОВ ЛРУ по інших питаннях є чинними, якщо вони прийняті більш ніж половиною голосів присутніх делегатів.

Час проведення наступної конференції ДОВ ЛРУ визначається на попередній.

В разі потреби Радою ДОВ ЛРУ або за вимогою не менше ніж 1/3 від загальної кількості індивідуальних членів ЛРУ може бути скликана позачергова конференція ДОВ ЛРУ.

Дата, місце проведення, порядок денний та регламент роботи конференції ДОВ ЛРУ визначається Радою ДОВ ЛРУ і доводиться до відома членів ДОВ ЛРУ не пізніше ніж за місяць до початку роботи конференції.

Інформація про роботу конференції повинна бути відкритою для всіх членів ДОВ ЛРУ.

5.8 Конференція Донецького обласного відділення ЛРУ:

- обговорює найважливіші питання розвитку радіоаматорства в Донецькій області, визначає перспективи діяльності ДОВ ЛРУ;

- затверджує Статут і вносить зміни та доповнення до нього;

- обирає голову, двох заступників голови, скарбника, голів комітетів та комісій ДОВ ЛРУ, Раду ДОВ ЛРУ, ревізійну комісію строком на два роки;

- обговорює та затверджує звіти Ради ДОВ ЛРУ і ревізійної комісії;

- регулює взаємовідносини між окремими радіоаматорами та регіональними організаціями, які є членами ДОВ ЛРУ;

- визначає форми взаємовідносин з іншими організаціями;

- приймає рішення про ліквідацію регіональних організацій ДОВ ЛРУ або про тимчасове призупинення їх діяльності;

- реалізує право власності на майно та кошти ДОВ ЛРУ;

- розглядає інші питання, що стосуються діяльності ДОВ ЛРУ.

5.9 В період між конференціями діяльністю ДОВ ЛРУ керує Рада ДОВ ЛРУ, яка формується на засадах рівного представництва від кожної регіональної організації, повноважними представниками яких є голови відповідних Рад (по посаді).

До складу Ради ДОВ ЛРУ також входять: голова, два заступника голови, голови комітетів та комісій, керівник QSL-бюро, та представники інших організацій (за рішенням конференції ЛРУ).

5.10 Рада ДОВ ЛРУ:

- визначає шляхи реалізації рішень конференції ДОВ ЛРУ;

- затверджує взірці печатки, штампів та емблеми ДОВ ЛРУ;

- призначає начальника QSL-бюро;

- здійснює господарське управління майном та коштами ДОВ ЛРУ;

- затверджує бюджет та програму основних заходів ДОВ ЛРУ;

- приймає рішення про утворення регіональних організацій ДОВ ЛРУ, затверджує їх статути;

Засідання Ради ДОВ ЛРУ проводяться по мірі необхідності, але не рідше два рази на рік.

Засідання Ради ДОВ ЛРУ є правомочним, якщо в його роботі приймає участь більше половини членів Ради.

В разі необхідності за рішенням Ради ДОВ ЛРУ може бути проведене письмове голосування або голосування по «Електронній пошті».

По питаннях, що належать до компетенції Ради ДОВ ЛРУ, письмове або по «Електронній пошті» голосування проводиться серед членів Ради ДОВ ЛРУ.

В разі необхідності переобрання голови комітету або комісії ДОВ ЛРУ або заміщення вакантної виборної посади рішення з цього приводу може прийняти Рада ДОВ ЛРУ не менше як 2/3 голосів присутніх на засіданні членів Ради.

Термін повноважень новообраного члена Ради – до наступної конференції ДОВ ЛРУ.

Рішення Ради ДОВ ЛРУ є чинними, якщо вони прийняті більш ніж половиною голосів присутніх членів Ради.

5.11 Голова ДОВ ЛРУ:

- представляє ДОВ ЛРУ у взаємовідносинах з державними органами, громадськими, міжнародними громадськими (неурядовими) організаціями та громадянами;

- має право підпису зобов'язань, актів, фінансових та інших документів ДОВ ЛРУ як перша особа;

- організовує діяльність Ради ДОВ ЛРУ;

- скликає засідання Ради ДОВ ЛРУ, головує на них;

- забезпечує дотримання вимог чинного законодавства, виконання положень Статуту ДОВ ЛРУ, гласність в діяльності ДОВ ЛРУ та її органів;

- готує та доповідає конференції звіт про роботу Ради ДОВ ЛРУ;

- виконує інші функції та обов'язки, пов'язані із статусом Голови ДОВ ЛРУ.

- координує діяльність міських радіоклубів, регіональних організацій півдня, які є членами ДОВ ЛРУ;

- координує діяльність відповідних комітетів та комісій ДОВ ЛРУ;

- виконує інші функції, обов'язки та доручення за погодженням з президентом
ДОВ ЛРУ.

5.12 Заступник голови ДОВ ЛРУ

виконує обов'язки голови ДОВ ЛРУ на час його відсутності;

- координує діяльність міських радіоклубів і регіональних організацій півночі, які є членами ДОВ ЛРУ;

- координує діяльність відповідних комітетів та комісій ДОВ ЛРУ;

- виконує інші функції, обов'язки та доручення за погодженням з головою ДОВ ЛРУ.

5.13 На час відсутності голови ДОВ ЛРУ, за рішенням Ради, виконання обов'язків голови доручається одному з заступників голови ДОВ ЛРУ, якому надається право підпису зобов'язань, та інших документів як першій особі.

5.14 Посади голови ДОВ ЛРУ, заступників голови, виконуються на громадських засадах.

РОЗДІЛ 6

МАЙНО ТА КОШТИ

6.1 Майно та кошти ДОВ ЛРУ використовуються у відповідності до чинного законодавства на проведення заходів, передбачених Статутом ДОВ ЛРУ, на організаційні потреби та сплату членських внесків в ЛРУ, тощо.

6.2 Кошти ДОВ ЛРУ формуються за рахунок щорічних членських внесків, благодійних та добровільних внесків підприємств, організацій, установ, громадських об'єднань, окремих громадян; інших надходжень, не заборонених чинним законодавством.

6.3 Розмір частини щорічного членського внеску, що поступає в розпорядження Ради ДОВЛРУ, встановлюється конференцією.

Розмір частини щорічного членського внеску, що залишається в розпорядженні регіональних організацій ДОВ ЛРУ, встановлюється загальними зборами (конференцією) відповідної регіональної організації.

Щорічні членські внески використовуються згідно до кошторисів, затверджених відповідними Радами.

6.4 Членські внески повинні поступити у ДОВ ЛРУ не пізніше 10 березня звітного року.

Якщо у вказані терміни щорічні членські внески в розпорядження Виконкому ДОВ ЛРУ не поступлять, бюро обміну радіоаматорськими картками підтвердженнями (QSL-бюро) призупиняє надання послуг регіональній організації, яка не надала внески.

6.5 Право розпоряджатися майном та коштами ДОВ ЛРУ належить конференції ДОВ ЛРУ.

6.6 Рада ДОВ ЛРУ здійснює управління коштами ДОВ ЛРУ, несе відповідальність за своєчасне їх надходження та правильне їх використання.

6.7 ДОВ ЛРУ у встановленому чинним законодавством порядку подає фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

РОЗДІЛ 7

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

7.1 Контроль за діяльністю ДОВ ЛРУ здійснює ревізійна комісія,
яка обирається конференцію ДОВ ЛРУ терміном на два роки в складі
не менше трьох членів (голова, члени комісії), які не входять до складу керівних
органів ДОВ ЛРУ.

Голова ревізійної комісії обирається на засіданні комісії.

7.2 Ревізійна комісія:

- контролює дотримання Радою вимог чинного законодавства, Статуту ДОВ ЛРУ, рішень конференції ДОВ ЛРУ;

- щорічно проводить перевірки діяльності Ради ДОВ ЛРУ;

- складає акти ревізій та перевірок, які розглядаються конференцією ДОВ ЛРУ.

Один примірник акту ревізії або перевірки повинен бути поданий на ім'я голови ДОВ ЛРУ в місячний термін.

Акти перевірок виносяться на затвердження конференції ДОВ ЛРУ.

7.3 Члени ревізійної комісії можуть брати участь в роботі конференції ДОВ ЛРУ з правом вирішального голосу, а в засіданнях Ради та Виконкому ДОВ ЛРУ – з правом дорадчого голосу.

РОЗДІЛ 8

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1 Припинення діяльності ДОВ ЛРУ може бути здійснено шляхом її реорганізації або ліквідації.

8.1. Реорганізація ДОВ ЛРУ здійснюється відповідно до її Статуту.

8.2 Ліквідація ДОВ ЛРУ здійснюється за рішенням конференцій ДОВ ЛРУ або за рішенням суду.

8.3 В разі ліквідації ДОВ ЛРУ конференція або орган, що прийняв рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка діє згідно чинного законодавства та цього Статуту.

8.4 Майно та кошти ДОВ ЛРУ, в разі її ліквідації, не можуть перерозподілятись між членами ДОВ ЛРУ, а повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

Вложения:
Скачать этот файл (Устав Доо 26.03.10.rar)Устав Доо 26.03.10.rar[Устав ДОО ЛРУ (проект, редакция 26.03.2010г.)]30 Kb
 
Make Text Bigger Make Text Smaller Reset Text Size
Home Документы ДОО ЛРУ Устав ДОО ЛРУ

Счетчик посещенийСовет ДОО ЛРУ